Privacybeleid

In dit beleid beschrijft ADEX hoe en voor welke doeleinden ADEX persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. ADEX respecteert de privacy van betrokkenen en behandelt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

1. VAN WIE... gebruiken wij persoonsgegevens?
 

ADEX kan persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die verband houden met contactpersonen van zakenpartners van ADEX (waaronder klanten) en bezoekers van de website(s) van ADEX.

2. WELKE... persoonsgegevens gebruiken wij?

Met betrekking tot haar zakenpartners verzamelt en gebruikt ADEX de namen en contactgegevens van haar contactpersonen en andere gegevens waar wij specifiek om kunnen vragen of die onze zakenpartners aan ons beschikbaar stellen. Met betrekking tot de bezoekers van onze website verzamelen en gebruiken wij de persoonsgegevens die zij invoeren op onze website. Daarnaast leggen de servers van ADEX automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd waarop de website is bezocht.

3. WAARVOOR... gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens in onze normale bedrijfsvoering. Specifieker worden de gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:
 

 1. juridische en compliance-doeleinden;
 2. het versturen van gepersonaliseerde content en nieuwsbrieven, post, e-mail, functies, promotiemateriaal, enquêtes en andere updates;
 3. het leveren van producten en diensten en het anderszins uitvoeren van onze overeenkomsten;
 4. het faciliteren van de online-ervaring op de website(s) van ADEX;
 5. het testen van informatiebeveiligingsmaatregelen van ADEX, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pentesten;
 6. eventuele andere doeleinden waarover wij onze zakenpartners en andere betrokkenen van tijd tot tijd kunnen informeren.

Het gebruik van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden die worden genoemd in de AVG:

 • het sluiten en uitvoeren van een contract met ADEX;
 • het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van ADEX;
 • het beschermen van een vitaal belang van een natuurlijke persoon;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting die geldt voor ADEX, of met toestemming van de betrokkene.

Als een betrokkene geen gepersonaliseerde content en nieuwsbrieven, functies, promotiemateriaal, enquêtes en andere commerciële communicatie wil ontvangen, kan hij/zij zich daarvoor afmelden door een e-mail met die strekking te sturen naar privacy@adex-dies.com

4. MET WIE... deelt ADEX persoonsgegevens?

ADEX kan gebruikmaken van verwerkers ter ondersteuning van bepaalde bedrijfsfuncties, voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Indien en voor zover deze derden hierbij persoonsgegevens verwerken, doen zij dit op basis van een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met de AVG. ADEX zal alleen persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders, de belastingdienst en opsporingsdiensten als ADEX hiertoe wettelijk verplicht is. Wij mogen alleen persoonsgegevens delen met derden die adverteren in en rond onze programma's en digitale uitbreidingen daarvan, sponsor zijn, prijzen aanbieden, etc., wanneer een betrokkene daarvoor ondubbelzinnig vooraf toestemming heeft verleend. 

ADEX voert haar bedrijfsactiviteiten wereldwijd uit via haar moedermaatschappijen en haar hoofdmoedermaatschappij Aalberts Industries N.V. in Nederland, gelieerde organisaties en andere aanverwante organisaties. De gegevens van Aalberts Industries' wereldwijde activiteiten zijn beschikbaar op de website www.aalberts.com. Door de globalisering van de activiteiten wordt de interne noodzaak om informatie te delen binnen de groep ook steeds groter om te kunnen voldoen aan operationele behoeften en wettelijke vereisten. Persoonsgegevens kunnen daarom worden gedeeld tussen gelieerde organisaties en voor de doeleinden die hierboven staan omschreven onder WAARVOOR.

Soms kan het nodig zijn persoonsgegevens door te geven buiten de Europese Unie. ADEX zal in voorkomende gevallen de gegevens alleen doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en aanvullende juridische waarborgen van ADEX. Wanneer landen buiten de Europese Unie de bescherming van persoonsgegevens niet adequaat kunnen waarborgen, zal ADEX voldoen aan de vereisten van de AVG, bijvoorbeeld door contracten te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor het doorgeven van gegevens naar dergelijke landen.

5. WELKE... rechten hebben betrokkenen?

ADEX streeft ernaar alleen de minimaal vereiste hoeveelheid persoonsgegevens te verzamelen. ADEX zal persoonsgegevens alleen bewaren gedurende de termijnen die zijn opgenomen in haar beleid inzake het bewaren van gegevens.

Iedere betrokkene kan een verzoek indienen om:

 • een kopie van de gegevens te ontvangen;
 • de gegevens te corrigeren;
 • de persoonsgegevens die ADEX heeft opgeslagen te verwijderen;
 • de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens;
 • rechten met betrekking tot de overdraagbaarheid van gegevens (d.w.z. het overdragen van persoonsgegevens) uit te oefenen, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, waaronder de AVG.

Voor het uitoefenen van een van deze rechten kan betrokkene een e-mail sturen naar ADEX op het volgende adres: privacy@adex-dies.com

Wanneer betrokkene woonachtig is in de Europese Unie kan betrokkene een klacht indienen of zijn/haar zorgen uiten bij zijn/haar lokale autoriteit gegevensbescherming over de manier waarop ADEX zijn/haar persoonsgegevens gebruikt of verwerkt.

Eventuele verzoeken en vragen met betrekking tot dit privacy beleid of andere privacy kwesties kunnen worden gestuurd naar het volgende adres: privacy@adex-dies.com

In dit privacybeleid kunnen in de loop van de tijd wijzigingen worden aangebracht. Dergelijke wijzigingen gaan in direct na plaatsing van het gewijzigde privacybeleid. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om het privacybeleid geregeld na te kijken op mogelijke wijzigingen.